Adhezní řízení, náhrada škody, § 43 odst. 3 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.), § 228 odst. 1 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

20. 10. 2020

Podle § 55 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, má příslušná zdravotní pojišťovna vůči třetí osobě právo na náhradu těch nákladů na péči hrazenou ze zdravotního pojištění, které vynaložila v důsledku zaviněného protiprávního jednání třetí osoby proti pojištěnci. Ze zdravotního pojištění se však hradí zdravotní služby poskytnuté pojištěnci s cílem zlepšit nebo zachovat jeho zdravotní stav nebo zmírnit jeho utrpení. Na úkony zdravotní služby provedené v souvislosti s transplantací orgánů již zemřelého pojištěnce jako dárce orgánů se tedy nevztahuje citované zákonné ustanovení, a proto příslušná zdravotní pojišťovna nemá nárok na náhradu jejich nákladů vůči obžalovanému, který způsobil smrt pojištěnce.

(Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 5. 2020, sp. zn. 8 To 33/2020, ECLI:CZ:VSPH:2020:8.TO.33.2020.1)

Anotace:
Rozsudkem soudu I. stupně byl obžalovaný uznán vinným zločinem těžkého ublížení na zdraví podle § 145 odst. 1, 3 tr. zákoníku. Obviněnému byla dále uložena povinnost nahradit poškozené zdravotní pojišťovně majetkovou škodu a dalším poškozeným nemajetkovou újmu.

Proti rozsudku soudu I. stupně podali obžalovaný a někteří poškození odvolání. Na základě odvolání obžalovaného odvolací soud rozsudek soudu I. stupně částečně zrušil, a to ve výroku, jímž byla obžalovanému uložena povinnost nahradit majetkovou škodu poškozené zdravotní pojišťovně a podle § 259 odst. 3 tr. ř. odvolací soud znovu rozhodl tak, že obžalovaný je podle § 228 odst. 1 tr. ř. povinen zaplatit poškozené zdravotní pojišťovně majetkovou škodu ve výši nižší, než jí přiznal soud I. stupně. Podle § 229 odst. 2 tr. ř. byla poškozená zdravotní pojišťovna se zbytkem svého nároku na náhradu škody odkázána na řízení ve věcech občanskoprávních. Odvolání zbylých poškozených byla podle § 256 tr. ř. zamítnuta.

Vrchní soud se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou, zda má zdravotní pojišťovna vůči obžalovanému, který způsobil smrt pojištěnce, nárok na úhradu nákladů spojených s transplantací orgánů zemřelého.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 16. 9. 2020, publikováno ve sbírce pod č. 42/2020)