Adhezní řízení, vzájemné fyzické napadení, spoluobviněný, § 44 odst. 1 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

5. 3. 2020

V řízení o trestném činu spočívajícím ve vzájemném fyzickém napadení dvou či více osob (např. trestné činy ublížení na zdraví podle § 146 tr. zákoníku či výtržnictví podle § 358 tr. zákoníku), přičemž každá z nich má v tomto řízení procesní postavení obviněného, s ohledem na ustanovení § 44 odst. 1 tr. ř. nemůže žádná z těchto osob vykonávat oprávnění poškozeného. To však nevylučuje, aby nárok na náhradu škody vzniklé v souvislosti se zraněním některého z obviněných uplatnila zdravotní pojišťovna, jejímž je některý z obviněných pojištěncem.

Spoluobviněným ve smyslu § 44 odst. 1 tr. ř. se rozumí pouze ta osoba, která je ve společném řízení stíhána jako obviněný spolu s jiným obviněným, který jí měl způsobit škodu či nemajetkovou újmu. Zdravotní pojišťovna, která uhradila zdravotnickým zařízením náklady léčení některého z obviněných, takové postavení nemá.

Nárok zdravotní pojišťovny na náhradu nákladů vynaložených na hrazené zdravotní služby je přímým a samostatným nárokem vyplývajícím z ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, nikoli nárokem odvozeným, který by na zdravotní pojišťovnu přecházel z nároku osoby, jež zranění utrpěla.

(Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. 10. 2016, sp. zn. 3 To 660/2016, ECLI:CZ:KSCB:2016:3.TO.660.2016.1)

Anotace:
Soud I. stupně uznal obviněného vinným přečiny výtržnictví podle § 358 odst. 1 tr. zákoníku a ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 tr. zákoníku, kterých se dopustil v podstatě tak, že v prostorách baru, na místě veřejnosti přístupném před více přítomnými osobami po předchozí slovní rozepři napadl několikrát poškozeného.

Proti rozsudku soudu I. stupně podala poškozená zdravotní pojišťovna v zákonné lhůtě odvolání a domáhala se toho, aby odvolací soud v odvolacím řízení doplnil napadený rozsudek o výrok o povinnosti obžalovaného k náhradě škody. Odvolací soud poškozené vyhověl a výrok o povinnosti k náhradě škody do rozsudku soudu I. stupně podle § 259 odst. 2, 3 tr. ř. doplnil.

Krajský soud se ve svém rozhodnutí zabýval především otázkou, zda dvě či více osob, které se vzájemně fyzicky napadnou a mají v řízení procesní postavení obviněného, mohou v tomto řízení vykonávat oprávnění poškozeného.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 27. 2. 2019, publikováno ve sbírce pod č. 25/2019) .