Bydliště, příslušnost soudu, zahlazení odsouzení, § 364 odst. 1 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

13. 3. 2020

Za bydliště odsouzeného ve smyslu § 364 odst. 1 tr. ř., které zakládá místní příslušnost soudu k zahlazení odsouzení, je třeba považovat obec, resp. městský obvod, kde tato osoba bydlí s úmyslem se zde trvale zdržovat. Nejde o pojem totožný s pojmem trvalého pobytu, jak jej užívají předpisy správního práva pro evidenční účely.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 4. 2017, sp. zn. 7 Td 17/2017, ECLI:CZ:NS:2017:7.TD.17.2017.1)

Anotace:
Odsouzený požádal Okresní soud v Bruntále o zahlazení záznamů v trestním rejstříku. Uvedl, že má trvalé bydliště v okrese Bruntál, s tím, že prozatím využívá sociální službu pro osoby bez přístřeší a přiložil o této skutečnosti potvrzení. V něm bylo uvedeno, že odsouzený využíval službu noclehárna a nízkoprahové denní centrum v Hradci Králové.

Sdělením Okresnímu soudu v Bruntále odsouzený potvrdil, že se v Hradci Králové zdržoval od roku 2010 do doby rozhodování soudu. Z těchto důvodů Okresní soud v Bruntále postoupil spis se žádostí odsouzeného o zahlazení odsouzení Okresnímu soudu v Hradci Králové jako soudu příslušnému k projednání věci.

Okresní soud v Hradci Králové předložil věc odsouzeného Vrchnímu soudu v Praze k rozhodnutí o příslušnosti soudu k řízení o zahlazení odsouzení, neboť měl za to, že nebyl k projednání věci příslušný.

Věc byla následně Vrchním soudem v Praze předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 24 odst. 1 tr. ř., jakožto soudu nejblíže společně nadřízenému Okresnímu soudu v Hradci Králové a Okresnímu soudu v Bruntále.

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval pojmem „bydliště“ ve smyslu § 364 odst. 1 tr. ř.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 27. 2. 2019, publikováno ve sbírce pod č. 20/2019) .