Domovní prohlídka, důkaz, ohledání, právo na spravedlivé soudní řízení, právo na spravedlivý proces, § 113 odst. 1 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.), § 82 odst. 1 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.), § 83 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.), čl. 6 předpisu č. 209/1992 Sb.

29. 4. 2021

Jestliže policejní orgán v přípravném řízení obdržel před vstupem do obydlí (např. hotelového pokoje) souhlas jeho uživatelů k tomu, aby v tomto obydlí provedl úkon trestního řízení spočívající v ohledání obydlí nebo jeho části jako místa činu (§ 113 odst. 1 tr. ř.), nelze samotné provedení tohoto úkonu považovat za nezákonné, a to především z důvodu uděleného souhlasu ve smyslu čl. 12 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Pokud policejní orgán v obydlí při ohledání místa činu (§ 113 odst. 1 tr. ř.) provedl rovněž úkony typické pro domovní prohlídku (např. přemisťování věcí, odkrývání doposud skrytých prostor a nahlížení do nich), pro jejíž provedení však nebyly splněny zákonné podmínky (§ 83 odst. 1 tr. ř.), je třeba tímto způsobem zajištěné důkazy, pokud nebyly dobrovolně vydány podle § 78 odst. 1 tr. ř., považovat za nezákonné, neboť jde o důkazy získané v průběhu úkonu trestního řízení, který svoji povahou již odpovídal domovní prohlídce ve smyslu § 82 odst. 1 tr. ř.

Ta část důkazů, která byla policejním orgánem získána postupem prováděným v rámci ohledání místa činu, který již svým charakterem odpovídal domovní prohlídce, pro jejíž provedení nebyly splněny zákonné podmínky, je absolutně nepoužitelná. Opačný postup by vedl k zásahu do práva obviněného na spravedlivý proces ve smyslu hlavy páté Listiny základních práv a svobod a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 4. 2020, sp. zn. 11 Tdo 1358/2019, ECLI:CZ:NS:2020:11.TDO.1358.2019.1)

Anotace:
Rozsudkem soudu I. stupně byli obvinění uznáni vinnými spácháním přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1 tr. zákoníku a přečinu výroby a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu podle § 286 odst. 1 tr. zákoníku.

Rozsudek soudu I. stupně napadli obvinění odvoláními, na jejich základě odvolací soud vůči jednomu z nich rozsudek soudu I. stupně podle § 258 odst. 1 písm. b), e), odst. 2 tr. řádu zrušil pouze ve výroku o trestu a trest nově podle § 259 odst. 3 tr. řádu uložil. Odvolání zbylých obviněných jako nedůvodná podle § 256 tr. ř. zamítl.

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval problematikou ohledání obydlí nebo jeho části jako místa činu a domovní prohlídky, především ve vztahu k právu obviněného na spravedlivý proces.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 21. 4. 2021)