Důvod dovolání, že obviněný neměl obhájce, obhájce ustanovený, obhajoba, § 33 odst. 2 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.), § 265b odst. 1 písm. c) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

22. 6. 2020

Nejsou-li u obviněného dány podmínky nutné obhajoby (§ 36, § 36a tr. ř.), je zcela na jeho uvážení, zda se rozhodne uplatňovat své právo na obhajobu i za pomoci obhájce. Orgány činné v trestním řízení mohou zasahovat do výkonu tohoto práva jen v případě, když jde o obviněného, který nemá dostatek prostředků k tomu, aby si mohl sám uhradit zcela nebo zčásti náklady na obhajobu.

Obviněný, který požádal o bezplatnou obhajobu, musí osvědčit nedostatek prostředků, pokud to nevyplývá z důkazů již shromážděných ve spise. O návrhu obviněného na bezplatnou obhajobu (nebo na obhajobu za sníženou odměnu) pak rozhodne podle § 33 odst. 2, 3 tr. ř. předseda senátu soudu, u kterého se v době podání návrhu vede řízení. Jestliže obviněný neosvědčil nedostatek prostředků a soud, byť i se zpožděním, avšak procesně správným způsobem zamítl jeho návrh, nebylo tím porušeno právo obviněného na obhajobu. Proto i když v době, než soud pravomocně rozhodl o návrhu, obviněný nebyl zastoupen obhájcem, není taková situace důvodem dovolání podle § 265b odst. 1 písm. c) tr. ř.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2019, sp. zn. 8 Tdo 1100/2019, ECLI:CZ:NS:2019:8.TDO.1100.2019.1)

Anotace
Rozsudkem soudu I. stupně byl obviněný uznán vinným přečiny poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 tr. zákoníku a výtržnictví podle § 358 odst. 1 tr. zákoníku.

Rozsudek soudu I. stupně napadl obviněný odvoláním, na jehož základě odvolací soud rozsudek soudu I. stupně v celém rozsahu podle § 258 odst. 1 písm. b), d) tr. ř. zrušil a znovu podle § 259 odst. 3 tr. ř. rozhodl tak, že obviněného uznal vinným přečinem poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 tr. zákoníku.

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou naplnění dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. c) tr. řádu v případě, kdy obviněný požádal o bezplatnou obhajobu, poté neosvědčil nedostatek prostředků a soud se zpožděním, avšak procesně správným způsobem zamítl jeho návrh.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. c) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 29. 4. 2020, publikováno ve sbírce pod č. 27/2020)