Hlavní líčení, nutná obhajoba, obhájce, obhajoba, právo na spravedlivé soudní řízení, řízení o odvolání, vyhlášení rozhodnutí, zpětvzetí opravného prostředku, zrušení rozhodnutí, § 36 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.), § 128 odst. 3 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.), § 202 odst. 4 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.), § 258 odst. 1 písm. a) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.), čl. 37 odst. 2 předpisu č. 23/1991 Sb., čl. 40 odst. 3 předpisu č. 23/1991 Sb., § 250 odst. 1 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.), § 250 odst. 2 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.), § 250 odst. 3 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

16. 7. 2020
I. Nepřítomnost obhájce obviněného, ač šlo o případ nutné obhajoby podle § 36 tr. ř., v hlavním líčení odročeném jen za účelem vyhlášení rozsudku podle § 128 odst. 3 tr. ř. je podstatnou procesní vadou vyplývající z ustanovení § 202 odst. 4 tr. ř. Ani taková vada však sama o sobě zásadně není důvodem pro zrušení napadeného rozsudku podle § 258 odst. 1 písm. a) tr. ř., neboť nemá vliv na správnost a zákonnost přezkoumávané části rozsudku.

II. Z důvodu porušení práva na obhajobu a práva na spravedlivý proces podle čl. 36 a násl. (zejména čl. 37 odst. 2 a čl. 40 odst. 3) Listiny základních práv a svobod pro takovou podstatnou procesní vadu se nebude přihlížet k následnému podání obviněného, jímž se obviněný ihned po vyhlášení rozsudku bez porady se svým obhájcem výslovně vzdá odvolání podle § 250 odst. 1 tr. ř., anebo předtím podané odvolání vezme zpět podle § 250 odst. 2 tr. ř. či projeví výslovný souhlas se zpětvzetím odvolání podaného v jeho prospěch jinou oprávněnou osobou podle § 250 odst. 3 tr. ř.

(Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 4. 3. 2020, Tpjn 300/2018, popř. dále jen R 1/2020, ECLI:CZ:NS:2020:TPJN.300.2018.1)

Anotace
Nejvyšší soud se ve svém stanovisku zabýval otázkou, zda nepřítomnost obhájce obviněného, u něhož je dán důvod nutné obhajoby, v hlavním líčení odročeném jen za účelem vyhlášení rozsudku je podstatnou vadou řízení, pro kterou je třeba zrušit rozsudek napadený odvoláním podle § 258 odst. 1 písm. a) tr. ř.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 4. 3. 2020, publikováno ve sbírce pod č. 1/2020)