Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, poškození věřitele, zřízení zástavního práva správcem daně, § 337 odst. 3 písm. a) tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.), § 222 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)

29. 4. 2021

Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva podle § 170 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, není rozhodnutím, které podléhá výkonu rozhodnutí, a proto ani nelze zmařit jeho výkon ve smyslu § 337 odst. 3 písm. a) tr. zákoníku. Rozhodnutím, jehož výkon je možno zmařit a naplnit tím skutkovou podstatu přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 3 písm. a) tr. zákoníku, je až rozhodnutí soudu o nařízení prodeje zástavy podle § 358 odst. 1 z. ř. s. Proto se zástavní dlužník (vlastník zástavy), který prodá takovou zástavu, aniž by byl soudem nařízen její prodej, nedopustí uvedeného přečinu. Není však vyloučeno posoudit toto jednání jako jiný trestný čin, například přečin poškození věřitele podle § 222 tr. zákoníku.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2020, sp. zn. 5 Tdo 1262/2020, ECLI:CZ:NS:2020:5.TDO.1262.2020.1)

Anotace:
Rozsudkem soudu I. stupně byl obviněný uznán vinným přečinem zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 odst. 1 alinea 3 tr. zákoníku a přečinem maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 3 písm. a) tr. zákoníku.

Proti rozsudku soudu I. stupně podali obviněný i státní zástupce odvolání, o nichž odvolací soud rozhodl tak, že k odvolání státního zástupce podle § 258 odst. 1 písm. e), odst. 2 tr. řádu napadený rozsudek částečně zrušil ve výroku o trestu a sám podle § 259 odst. 3 tr. řádu trest znovu uložil. Odvolání obviněného bylo odvolacím soudem jako nedůvodné podle § 256 tr. řádu zamítnuto.

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou, zda rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva podle § 170 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, je rozhodnutím, které podléhá výkonu rozhodnutí a lze tak zmařit jeho výkon ve smyslu § 337 odst. 3 písm. a) tr. zákoníku

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 21. 4. 2021)