Odstranění vad obsahu dovolání, lhůty, odmítnutí dovolání, § 265h odst. 1 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.), § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř.. (zákon č. 141/1961 Sb.)

25. 3. 2020

Učiní-li dovolatel úkon, který směřuje k odstranění vad obsahu dovolání, až po uplynutí dvoutýdenní lhůty stanovené mu předsedou senátu podle § 265h odst. 1 tr. ř. a učiní-li tak i po uplynutí zákonné lhůty k podání dovolání (§ 265e tr. ř.), nemá tento úkon žádné právní účinky, obsah původně podaného vadného dovolání tím zůstává nedotčen a Nejvyšší soud k tomuto podání již nepřihlíží.

Odmítnutí dovolání podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. je důsledkem nejen toho, že dovolatel neodstranil nedostatek náležitostí obsahu dovolání vůbec, ale i toho, že odstranil vady obsahu dovolání až po lhůtě stanovené podle § 265h odst. 1 tr. ř.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 5. 2018, sp. zn. 4 Tdo 567/2018, ECLI:CZ:NS:2018:4.TDO.567.2018.1)

Anotace
Obviněný podal prostřednictvím obhájce dovolání poslední den dovolací lhůty stanovené v § 265e odst. 1 tr. ř., a to blanketní formou s dovětkem, že přesné odůvodnění dovolacího důvodu bude doplněno a upřesněno v přiměřené době po detailní poradě s klientem. Toto odůvodnění bylo zasláno po uplynutí zákonem stanovené lhůty.

Nejvyšší soud se v rozhodnutí zabýval otázkou účinků úkonu, který směřoval k odstranění vad obsahu dovolání a byl učiněn po uplynutí dvoutýdenní lhůty stanovené předsedou senátu podle § 265h odst. 1 tr. ř. a zároveň po uplynutí zákonné lhůty k podání dovolání stanovené v § 265e tr. ř.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 13. 12. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 9/2019) .