Podání dovolání prostřednictvím obhájce, řízení o dovolání, § 265d odst. 2 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.), § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.), § 33 odst. 2, 4 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

20. 2. 2020

Obviněný, který nemá obhájce, chce-li podat dovolání (§ 265d odst. 2 tr. ř.), musí si jej sám včas zajistit a v případě, že nemá dostatek prostředků, urychleně požádat soud o přiznání nároku na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu (§ 33 odst. 2 tr. ř., viz rozhodnutí č. 50/2007 Sb. rozh. tr.). Takový postup je odůvodněný zejména v případech uplynutí části dovolací lhůty (§ 265e odst. 1 tr. ř.), neboť i když je soud povinen obhájce neprodleně ustanovit (§ 33 odst. 4 tr. ř.), nelze pominout určitý časový prostor nutný pro posouzení podkladů pro rozhodnutí podle § 33 odst. 2 tr. ř.

Pokud obviněný takto nepostupuje, vystavuje se riziku, že obhájce nepodá dovolání včas. Je-li v takovém případě dovolání podáno opožděně [§ 265i odst. 1 písm. c) tr. ř.], nelze tento důsledek přičítat na vrub státní moci, jestliže soud postupoval v souladu s § 33 odst. 4 tr. ř.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2019, sp. zn. 8 Tdo 142/2019, část trestní, ECLI:CZ:NS:2019:8.TDO.142.2019.1)

Anotace
Rozsudkem soudu I. stupně byl obviněný uznán vinným přečinem krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku.

Na základě odvolání státního zástupce podaného v neprospěch obviněného proti výroku o trestu, odvolací soud rozsudek soudu I. stupně zrušil ve výroku o trestu a znovu rozhodl tak, že obviněného nově odsoudil k trestu odnětí svobody v trvání čtyř měsíců, jehož výkon mu podmíněně odložil na zkušební dobu v trvání osmnácti měsíců. Podle § 67 odst. 1 tr. zákoníku a § 68 odst. 1, 2 tr. zákoníku odvolací soud obviněnému dále uložil peněžitý trest ve výměře dvaceti denních sazeb po 1.000 Kč, celkem tedy ve výši 20.000 Kč. Podle § 69 odst. 1 tr. zákoníku mu pro případ, že by peněžitý trest nebyl ve stanovené lhůtě vykonán, uložil náhradní trest odnětí svobody v trvání dvou měsíců. Odvolání obviněného bylo odvolacím soudem podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné zamítnuto.

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou, jak má postupovat obviněný, který nemá obhájce a hodlá podat dovolání.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 26. 6. 2019, publikováno ve sbírce pod č. 32/2019) .