Pořádková pokuta, překážka věci rozhodnuté, § 11 odst. 1 písm. m) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

22. 6. 2020

Pořádková pokuta podle § 53 odst. 1 o. s. ř. není sankcí trestněprávní povahy a její uložení dlužníkovi (resp. osobě za něj jednající) v insolvenčním řízení z důvodu, že nevyhověl výzvě insolvenčního správce ani insolvenčního soudu a nepředložil požadované dokumenty, nezakládá překážku věci rozhodnuté s účinkem ne bis in idem, která by vylučovala trestní postih dlužníka za přečin porušení povinnosti v insolvenčním řízení podle § 225 tr. zákoníku, spočívající v tomtéž odmítnutí součinnosti s insolvenčním správcem.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2019, sp. zn. 5 Tdo 115/2019, ECLI:CZ:NS:2019:5.TDO.115.2019.1)

Anotace
Rozsudkem soudu I. stupně byla obviněná uznána vinnou přečinem porušení povinnosti v insolvenčním řízení podle § 225 tr. zákoníku.

Proti rozsudku soudu I. stupně podala obviněná odvolání, na jehož základě odvolací soud rozsudek soudu I. stupně podle § 258 odst. 1 písm. b) tr. řádu zrušil v celém rozsahu a podle § 259 odst. 3 tr. řádu znovu rozhodl tak, že obviněnou uznal vinnou přečinem porušení povinnosti v insolvenčním řízení podle § 225 tr. zákoníku.

Nejvyšší soud se v rozhodnutí zabýval otázkou překážky věci rozhodnuté s účinkem ne bis in idem v případě uložení pořádkové pokuty podle § 53 odst. 1 o. s. ř.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 29. 4. 2020, publikováno ve sbírce pod č. 24/2020)