Provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence, úmysl, vojenský materiál, zabrání věci, zavinění, zúčastněná osoba, § 265 odst. 1 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.), § 15 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.), § 101 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.), § 42 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

7. 5. 2021

I. Vojenským materiálem ve smyslu § 265 odst. 1 tr. zákoníku o trestném činu provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence zásadně není znehodnocená a neaktivní munice po její předchozí delaboraci a označená znehodnocovací značkou.

II. Jestliže se obviněný důvodně spoléhal na správnost odborného názoru příslušné autority (např. názor Vojenského technického ústavu na charakter určitého materiálu), že věc, s níž nakládal, není vojenským materiálem, aniž by o tom byly pochybnosti odůvodněné konkrétními okolnostmi, nelze zpravidla dovodit jeho úmyslné zavinění ve vztahu k uvedenému normativnímu znaku, i kdyby se dodatečně zjistilo, že takovou věc lze považovat za vojenský materiál.

III. O zabrání věci podle § 101 tr. zákoníku konkrétní osobě odlišné od obviněného zásadně není možno rozhodnout, pokud jí nebylo přiznáno postavení zúčastněné osoby, dáno poučení a umožněno uplatnění jejích práv podle § 42 odst. 1, 2 tr. ř., zejména vyjádřit se k možnému rozhodnutí o zabrání věci před jeho učiněním.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 2020, sp. zn. 5 Tdo 1147/2020, ECLI:CZ:NS:2020:5.TDO.1147.2020.1)

Anotace:
Rozsudkem soudu I. stupně byl obviněný uznán vinným pokusem zločinu provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku, ve vztahu k § 265 odst. 1 tr. zákoníku.

Rozsudek soudu I. stupně napadli obviněný a v jeho neprospěch státní zástupce odvoláními, o nichž rozhodl odvolací soud tak, že k odvolání státního zástupce (při nedotčeném výroku o vině a trestu rozsudku soudu I. stupně) podle § 101 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku rozhodl o zabrání věcí, které ve výroku svého rozhodnutí popsal, neboť hrozilo nebezpečí, že budou dále sloužit ke spáchání zločinu. Odvolání obviněného odvolací soud podle § 256 tr. řádu jako nedůvodné zamítl.

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou, zda vojenským materiálem ve smyslu § 265 odst. 1 tr. zákoníku je znehodnocená a neaktivní munice po její předchozí delaboraci a označená znehodnocovací značkou, otázkou zda lze dovodit úmyslné zavinění v případě, kdy obviněný důvodně spoléhal na správnost odborného názoru příslušné autority a otázkou, zda lze rozhodnout o zabrání věci podle § 101 tr. zákoníku v případě osoby odlišné od obviněného.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)
§ 265b odst. 1 písm. j) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)
§ 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 21. 4. 2021)