Řízení o dovolání, dovolání, přípustnost dovolání, § 265a odst. 1 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

11. 3. 2021

Podané dovolání se posuzuje jako celek a takto se posuzuje i jeho přípustnost. Proto je lze odmítnout podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. jen v případě, že není přípustné v celém rozsahu.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 2020, sp. zn. 8 Tdo 1121/2020, ECLI:CZ:NS:2020:8.TDO.1121.2020.1)

Anotace:
Rozsudkem soudu I. stupně byl obviněný mladistvý uznán vinným proviněním zneužití dítěte k výrobě pornografie podle § 193 odst. 1 tr. zákoníku, proviněním pohlavního zneužití podle § 187 odst. 1 tr. zákoníku a proviněním výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií podle § 192 odst. 1, 3 tr. zákoníku.

Proti rozsudku soudu I. stupně podal obviněný odvolání, které zaměřil výlučně proti výroku o trestním opatření. Na základě podaného odvolání odvolací soud rozsudek soudu I. stupně podle § 258 odst. l písm. e), odst. 2 tr. ř. částečně zrušil, a to ve výroku o trestním opatření, a podle § 259 odst. 3 tr. ř. ve věci znovu trestní opatření uložil.

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou přípustnosti dovolání.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 24. 2. 2021)