Řízení o odvolání, postoupení věci, přestupek, § 257 odst. 1 písm. b) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.), § 134 odst. 2 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

26. 2. 2020

V případě, že odvolací soud z podnětu odvolání proti rozsudku rozhodne, že nejde o žalovaný, ani o jiný trestný čin, a věc postoupí jinému příslušnému orgánu podle § 257 odst. 1 písm. b) tr. ř., je povinen v odůvodnění rozhodnutí uvést argumenty, o něž uvedený závěr opírá tak, aby vyhověl podmínkám stanoveným v § 134 odst. 1 písm. d), odst. 2 tr. ř.

I v případě, že je věc postupována k projednání skutku jako možného přestupku, odvolací soud pro závěr o tom, že nejde nejen o žalovaný, ale ani o žádný jiný trestný čin, se musí vypořádat se všemi zákonnými znaky trestných činů, které přicházejí v úvahu, a s důvody, pro které takový skutek tyto znaky nenaplňuje.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2018, sp. zn. 8 Tdo 1365/2018, ECLI:CZ:NS:2018:8.TDO.1365.2018.1)

Anotace:
Rozsudkem soudu I. stupně byl obviněný uznán vinným zločinem násilí proti úřední osobě podle § 325 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b) tr. zákoníku, jehož se zjednodušeně řečeno dopustil tím, že v budově úřadu práce verbálně a fyzicky napadl úřednice vyřizující dávky jeho partnerky.

Odvolací soud z podnětu odvolání obviněného rozsudek soudu I. stupně podle § 257 odst. 1 písm. b) tr. ř. zrušil v celém rozsahu a podle § 222 odst. 2 tr. ř. věc postoupil příslušnému úřadu jako možný přestupek.

Nejvyšší soud se na základě dovolání nejvyššího státního zástupce zabýval otázkou, jaké argumenty musí soud, který věc postoupí jinému příslušnému orgánu uvést v odůvodnění rozhodnutí a otázkou, zda se musí soud vypořádat se se všemi zákonnými znaky trestných činů, které přicházejí do úvahy a s důvody, pro které daný skutek tyto znaky nenaplňuje.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. f) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 17. 4. 2019, publikováno ve sbírce pod č. 26/2019) .