Škoda, zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, § 254 odst. 1 alinea 3 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.), § 254 odst. 3 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.), § 254 odst. 4 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)

22. 6. 2020

Trestným činem zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 odst. 1 alinea 3 tr. zákoníku může pachatel způsobit škodu na cizím majetku ve smyslu § 254 odst. 3 nebo 4 tr. zákoníku i tehdy, jestliže ohrozí majetková práva jiného, např. práva věřitelů obchodní korporace, kterou zastupuje a jejíž účetnictví je povinen vést. K takové škodě ovšem nedojde jen tím, že pachatel jako statutární orgán obchodní korporace zatajil (zničil, učinil neupotřebitelným apod.) její účetnictví, které po příslušné změně nepředal novému statutárnímu orgánu této korporace, ale naložil s ním blíže nezjištěným způsobem. Škoda by zde mohla být způsobena za předpokladu, kdyby bylo zmíněné nakládání s účetnictvím spojeno např. s určitými dispozicemi s majetkem obchodní korporace, které by znemožnily uspokojení pohledávek věřitelů, nebo s tím, že se tento majetek stal pro věřitele či jiné osoby (např. pro insolvenčního správce) nedostupným apod. Škodou tedy není pouhý souhrn pohledávek věřitelů, jejichž práva byla ohrožena uvedeným trestným činem.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2020, sp. zn. 5 Tdo 1459/2019, ECLI:CZ:NS:2020:5.TDO.1459.2019.1)

Anotace:
Rozsudkem soudu I. stupně byl obviněný uznán vinným přečinem zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 odst. 1 alinea 3, odst. 3 tr. zákoníku.

Proti rozhodnutí soudu I. stupně podali odvolání obviněný i státní zástupkyně, která tak učinila v neprospěch obviněného proti výroku o trestu. O uvedených odvoláních rozhodl odvolací soud tak, že je podle § 256 tr. řádu jako nedůvodná zamítl.

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou způsobení škody na cizím majetku ve vztahu k tr. činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění ve smyslu § 254 odst. 3 nebo 4 tr. zákoníku.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 29. 4. 2020, publikováno ve sbírce pod č. 25/2020)