Souhrnný trest, upuštění od uložení souhrnného trestu, § 43 odst. 2 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.), § 44 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)

15. 6. 2020

Výrok o upuštění od uložení souhrnného trestu je výrokem o trestu, jímž se konstatuje, že trest uložený dřívějším rozsudkem je dostatečný i vzhledem k později projednávané části sbíhající se trestné činnosti. Zásadně je porušením pravidel o trestání vícečinného souběhu, pokud dojde k upuštění od uložení souhrnného trestu podle § 44 tr. zákoníku, ačkoliv později projednávaná trestná činnost se posuzuje podle přísnějšího ustanovení trestního zákoníku a dříve uložený trest byl uložen podle mírnějšího ustanovení trestního zákoníku (§ 43 odst. 2 tr. zákoníku a contrario), šlo-li o trest odnětí svobody, který byl vyměřen pod dolní hranicí trestní sazby tohoto trestu stanovenou za trestný čin přísněji trestný, jímž byl pachatel uznán vinným v pozdějším trestním řízení, pokud současně nebyly splněny a zohledněny podmínky pro uložení tohoto trestu pod dolní hranici zákonné trestní sazby podle § 40 odst. 2 nebo § 58 tr. zákoníku.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 7. 2018, sp. zn. 5 Tdo 855/2018, ECLI:CZ:NS:2018:5.TDO.855.2018.1)

Anotace
Rozsudkem soudu I. stupně byl obviněný uznán vinným přečinem zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1, 3 tr. zákoníku.

Proti rozsudku soudu I. stupně podal obviněný odvolání, o kterém odvolací soud rozhodl podle § 258 odst. 1 písm. d), odst. 2 tr. řádu tak, že napadený rozsudek částečně zrušil ve výroku o uloženém trestu a znovu podle § 259 odst. 3 tr. řádu rozhodl, že se při nezměněném výroku o vině upouští podle § 44 tr. zákoníku od uložení souhrnného trestu.

Nejvyšší soud se v rozhodnutí zabýval otázkou upuštění od uložení souhrnného trestu.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. h) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 24. 10. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 6/2019)