Subsidiarita trestní represe, trestní odpovědnost, ukládání trestu, § 12 odst. 2 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.), § 39 odst. 3 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)

19. 10. 2020

Doba, která uplynula od spáchání trestného činu, a délka trestního řízení, trvalo-li nepřiměřeně dlouhou dobu, jsou hledisky, k nimž je sice nutno přihlédnout při ukládání trestu ve smyslu § 39 odst. 3 tr. zákoníku, nemohou však odůvodnit neuplatnění trestní odpovědnosti s odkazem na zásadu subsidiarity trestní represe podle § 12 odst. 2 tr. zákoníku.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 1. 2020, sp. zn. 5 Tdo 1018/2019, ECLI:CZ:NS:2020:5.TDO.1018.2019.1)

Anotace:
Rozsudkem soudu I. stupně byli obvinění uznáni vinnými přečinem zneužití informace a postavení v obchodním styku podle § 255 odst. 1, odst. 2 tr. zákoníku.

Proti rozsudku soudu I. stupně podali obvinění odvolání, o nichž odvolací soud rozhodl tak, že podle § 258 odst. 1 písm. b), c), d), f) tr. ř. napadený rozsudek zrušil v celém rozsahu a podle § 259 odst. 3 písm. a), b) tr. ř. obviněné uznal vinnými přečinem zneužití informace a postavení v obchodním styku podle § 255 odst. 2 tr. zákoníku, ve znění změn a doplňků, účinném do 12. 8. 2017.

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou, zda doba, která uplynula od spáchání trestného činu a délka trestního řízení, jsou hledisky, které mohou odůvodnit neuplatnění trestní odpovědnosti s odkazem na zásadu subsidiarity trestní represe podle § 12 odst. 2 tr. zákoníku.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 16. 9. 2020, publikováno ve sbírce pod č. 41/2020).