Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 2/2020

Oddělení analytiky a srovnávacího práva Vám přináší pravidelný přehled právních informací se zaměřením na rozhodovací praxi Evropského soudu pro lidská práva, Soudního dvora Evropské unie a v neposlední řadě i zahraničních vrcholných soudů. Tentokrát jsme si pro Vás připravili mimo jiné následující rozhodnutí.

Pozornost odborné veřejnosti byla v posledních měsících věnována rozhodnutí Spolkového ústavního soudu, který ve svém nálezu sp. zn. 2 BvR 859/15 ze dne 5. 5. 2020 dospěl k závěru, že Evropská centrální banka překročila svým rozhodnutím z roku 2015 o spuštění programu nákupů dluhopisů veřejného sektoru kompetence svěřené Evropské unii, neboť dostatečně neposoudila přiměřenost přijatých opatření. Německý vrcholný soud tak učinil navzdory tomu, že Soudní dvůr Evropské unie na německým soudem předloženou předběžnou otázkou uvedl, že Evropská centrální banka svým rozhodnutím kompetence nepřekročila.

Štrasburský soud vydal rozsudek týkající se Česka. Ve věci Tempel proti České republice dospěl k závěru, že došlo k porušení práva na spravedlivý proces podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod tím, že procesní postup soudů mohl vyvolat zdání, že jediné správné rozhodnutí je odsuzující, a tím, že soudy stěžovatelovi nekompenzovaly nepřiměřenou délku řízení. Ve věci Baldassi a ostatní proti Francii se pak Evropský soud pro lidská práva zabýval zajímavým případem bojkotu zboží na základě geografického původu v kontextu svobody projevu garantovaného čl. 10 Úmluvy.

Soudní dvůr Evropské unie ve svém rozhodnutí Transportes Aéreos Portugueses zabýval tím, zda může odklon letu předcházejícího letu, který měl zpoždění z důvodu vysazení cestujícího, který se choval rušivě, představovat mimořádnou okolnost ve smyslu čl. 5 odst. 3 nařízení č. 261/2004. Stejně tak zodpověděl i otázku, zda lze přesměrování cestujícího na další let příslušného dopravce následující den považovat za přiměřené kompenzační opatření. V tomto čísle taktéž upozorňujeme na stanovisko generálního advokáta Bobka ve věci Cali Apartments SCI a HX týkající se souladu povolovacího režimu při pronajímání bytu v rámci služby Airbnb se směrnicí o službách.

Příjemné čtení Vám přeje redakce Bulletinu

Bulletin [2020] 2.pdf