Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 2/2021

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

přinášíme Vám další letošní číslo Bulletinu oddělení analytiky a srovnávacího práva. I tentokrát Vám představujeme anotace vybraných rozhodnutí vrcholných vnitrostátních soudů, Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie.

Z rozhodovací praxe vnitrostátních vrcholných institucí vybíráme kupř. rozhodnutí francouzské Státní rady, ve kterém se vyjádřila k implementaci práva EU v kontextu uchovávání identifikačních, lokalizačních a provozních údajů o připojení, a to ve světle francouzských ústavních měřítek.

Mimo jiné odsuzováním politického projevu spojeného s úpravou sochy se zabýval Evropský soud pro lidská práva ve věci Handzhiyski proti Bulharsku. Zde zejména zdůraznil, že skutečnost, že se některé osoby mohly cítit jednáním stěžovatele dotčeny, nebyla sama o sobě dostatečným důvodem k omezení svobody jeho projevu. Ve věci Xero Flor proti Polsku pak dostal příležitost aplikovat třístupňový test na výběr soudců Ústavního soudu Polska, v uvedené věci přitom dospěl k závěru, že k porušení práva stěžovatelky na soud zřízený zákonem došlo.

Rovněž Soudní dvůr Evropské unie nás v uplynulé době zásobil řadou zajímavých rozhodnutí a i tentokrát se zabýval otázkami spojenými s nárokem leteckých pasažérů. Ve věci Austrian Airlines byla posuzována otázka odklonění letu na nedaleké letiště. Stranou Vaší pozornosti jistě nezůstane ani rozhodnutí ve věci MCP, kde Soudní dvůr posuzoval aplikovatelnost čl. 10 nařízení Brusel II bis na mezinárodní únosy dětí do třetích států. Rozhodl přitom, že uvedený článek se na předmětné situace nevztahuje.

Příjemné čtení Vám přeje

redakce Bulletinu


Bulletin [2021] 2.pdf