Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 3/2019Oddělení analytiky a srovnávacího práva si pro Vás opět připravilo čerstvé novinky a zajímavá rozhodnutí evropských soudů.

Ačkoliv navzdory očekávání prozatím nedošlo k vystoupení Spojeného království z Evropské unie, v oblasti evropského práva se mnohé událo. Nejvyšší soud Spojeného království měl v souvislosti se snahou vlády vyjednat co nejlepší dohodu o podmínkách vystoupení příležitost vyjádřit se k otázce souladu prorogace Parlamentu Spojeného království s právem. Ve Francii se pak Kasační soud věnoval aktuální problematice náhradního mateřství a zajímavá rozhodnutí vydaly i české vrcholné soudy.

Z judikatury Evropského soudu pro lidská práva Vaší pozornosti doporučujeme rozsudek ve věci Mihalache, v němž byla dovozena kritéria pro posouzení otázky duplicity řízení v kontextu principu ne bis in idem. Povinností provést účinné vyšetřování při úmrtí nebo život ohrožujícím zranění se pak Evropský soud pro lidská práva zabýval v rozsudku ve věci Nicolae Virgiliu Tănase.

Napilno měl i Soudní dvůr Evropské unie. Pro soudní praxi může mít význam zejména rozhodnutí CS a ostatní proti Českým aeroliniím, v němž se Soudní dvůr zabýval určením povinnosti náhrady újmy za významné zpoždění letu s mezipřistáním v případě, že k jeho zpoždění došlo v jeho druhé části, kterou neprovozoval dopravce Společenství. Dále se Soudní dvůr věnoval otázce kvalifikace spotřebitele pro účely mezinárodní pravomoci dle nařízení Brusel I bis, a to konkrétně v kontextu obchodování na mezinárodním devizovém trhu FOREX.

Příjemné čtení Vám přeje redakce Bulletinu.

Bulletin [2019] 3