Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 3/2021

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
máme pro Vás letošní podzimní číslo Bulletinu oddělení analytiky a srovnávacího práva. I tentokrát Vám nabízíme pravidelný přehled zajímavých rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, Soudního dvora Evropské unie a vnitrostátních vrcholných soudů.

K opatřením spojeným s pandemickou situací se vyjádřila kupř. francouzská Ústavní rada, která rozhodla o souladnosti vyžadování zdravotního průkazu a příslušných kontrolních povinností při vstupu na určitá místa či k určitým službám s Ústavou; opačně se pak vyjádřila v otázce předčasného skončení pracovního poměru na dobu určitou ve vztahu k povinnosti domácí izolace. Bez zajímavosti pak není ani např. rozhodnutí slovenského Ústavního soudu, jenž se zaobíral otázkou ústavnosti referenda o zkrácení konkrétního volebního období Národní rady, přičemž dospěl k závěru o jeho rozporu s materiálním jádrem Ústavy.

K zajímavým rozhodnutím v nedávné době dospěl i Evropský soud pro lidská práva. V tomto směru stojí za zmínku např. rozsudek ve věci M. P. proti Portugalsku, kde se vyslovil k pozitivním závazkům státu v rámci práva na soukromý a rodinný život v souvislosti s použitím soukromé komunikace partnera jakožto důkazu v civilním řízení druhým partnerem. Mezi řadou jiných nepochybně zaujme i rozsudek ve věci Sanchez proti Francii, týkající se povinnosti politiků kontrolovat a mazat komentáře podněcující k nenávisti, jež jsou třetími osobami sdíleny na jimi spravovaném účtu na sociální síti.

Stranou naší pozornosti nezůstala ani rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Např. rozsudek ve věci WABE a MH Müller Handel, kde byl posuzován soulad zákazu nošení viditelné formy vyjádření náboženského přesvědčení na pracovišti s unijním právem; takovýto zákaz může dle Soudního dvora být odůvodněn skutečnou potřebou zaměstnavatele prezentovat se vůči zákazníkům neutrálním způsobem nebo předcházet společenským konfliktům. V neposlední řadě pak mezi řadou jiných stojí za pozornost např. rozsudek ve spojených věcech Youtube a Cyando, kde se Soudní dvůr zaměřil na problematiku odpovědnosti provozovatelů platforem pro sdílení videí či pro ukládání a sdílení souborů v případech, kdy na těchto platformách jejich uživatelé nelegálně zveřejňují autorsky chráněná díla; mimo jiné rozhodl, že tito provozovatelé neprovádí sdělování veřejnosti, jestliže ke zpřístupnění obsahu nepřispějí víc než pouhým zpřístupněním dané platformy.

Věříme, že o pestrosti evropské rozhodovací praxe Vás přesvědčí též mnohé z dalších rozhodnutí, zařazených v tomto čísle Bulletinu.

Příjemné čtení přeje redakce Bulletinu

Bulletin [2021] 3.pdf