Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 4/2020

Oddělení analytiky a srovnávacího práva Vám přináší letošní poslední číslo svého Bulletinu. Ani na konci roku tak nepřijdete o vybraná rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, Evropského soudu pro lidská práva či vrcholných evropských soudů.


Z rozhodovací praxe posledně jmenovaných soudů stojí za povšimnutí zejména rozsudek francouzského Cour de Cassation ze dne 25. listopadu 2020, ve kterém byla v kontextu směrnice Rady 78/855 řešena právní otázka trestní odpovědnosti nástupnické společnosti za jednání zanikající společnosti, ke kterému došlo před fúzí sloučením. Tento soud dospěl k závěru, že za určitých okolností k přechodu této trestní odpovědnosti dojít může.

Evropský soud pro lidská práva se ve svém rozsudku ve věci Ćwik proti Polsku zabýval tím, zda lze informace získané v důsledku mučení nebo nelidského zacházení provedeného soukromou osobou použít jako důkaz v rámci trestního řízení. Dospěl k závěru, že vzhledem k okolnostem případu takové použití důkazů možné není. Za pozornost stojí i rozsudek ve věci Jecker proti Švýcarsku, ve kterém se Soud zabýval otázkou ochrany zdrojů novinářů. Soud uvedl, že s ohledem na význam veřejné ochrany zdrojů pro svobodu tisku v demokratické společnosti je požadavek na zveřejnění zdroje možný jen ve veřejném zájmu, který musí být konkrétně, nikoliv abstraktně, odůvodněn.

Lucemburský soud se ve svém rozsudku ve věci C-510/19, AZ, zabýval tím, zda je nizozemský státní zástupce justičním orgánem ve smyslu příslušných ustanovení rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu. Dospěl k závěru, že s ohledem na to, že tento státní zástupce není nezávislý a podléhá moci výkonné, takovým justičním orgánem není. Ve svém dalším rozsudku ve věci C-529/19, Möbel Kraft GmbH & Co. KG, se Soudní dvůr zabýval výjimkou z práva spotřebitele odstoupit od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory o koupi zboží vyrobeného podle požadavků zákazníka. Dospěl k závěru, že pro posouzení (ne)možnosti od smlouvy odstoupit je irelevantní, zda obchodník zahájil výrobu uvedeného zboží či nikoliv.

Příjemné čtení a šťastný nový rok Vám přejeRedakce Bulletinu

Bulletin [2020] 4.pdf