Řízení o předběžné otázce podle čl. 267 SFEU

Řízení o předběžné otázce je zakotveno v článku 267 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), který stanoví:
Článek 267
  Soudní dvůr Evropské unie má pravomoc rozhodovat o předběžných otázkách týkajících se:
  a) výkladu Smluv,
  b) platnosti a výkladu aktů přijatých orgány, institucemi nebo jinými subjekty Unie.

  Vyvstane-li taková otázka před soudem členského státu, může tento soud, považuje-li rozhodnutí o této otázce za nezbytné k vynesení svého rozsudku, požádat Soudní dvůr Evropské unie o rozhodnutí o této otázce.

  Vyvstane-li taková otázka při jednání před soudem členského státu, jehož rozhodnutí nelze napadnout opravnými prostředky podle vnitrostátního práva, je tento soud povinen obrátit se na Soudní dvůr Evropské unie.

  Vyvstane-li taková otázka při jednání před soudem členského státu, které se týká osoby ve vazbě, rozhodne Soudní dvůr Evropské unie v co nejkratší lhůtě.

Hlavním cílem řízení je zajištění jednotného výkladu a provádění unijního práva. Řízení o předběžné otázce se zahajuje na návrh soudu členského státu. Soudní dvůr nerozhoduje o meritu věci, ale pouze o výkladu dotčeného ustanovení unijního předpisu. Pro Nejvyšší soud jako soud rozhodující v posledním stupni je stěžejní třetí odstavec článku 267 SFEU, který mu stanoví povinnost obrátit se na Soudní dvůr v případě nejasného výkladu unijního práva, výjma situace, kdy
a) byl výklad poskytnut v předchozí judikatuře Soudního dvora EU (tzv. doktrina acte éclairé),
b) je výklad sporného ustanovení jednoznačný na základě srovnání terminologie a jazykových verzí textu v jednotlivých členských státech (doktrina acte clair),
c) otázka unijního práva není významná pro řešení sporu.
(Srov. rozsudek C-283/81 CILFIT).

Soudy nižších stupňů mají bezvýhradní povinnost obrátit se na Soudní dvůr EU s předběžnou otázkou v případech, kdy zpochybňují platnost aktu EU, nebo při odchýlení se od ustálené judikatury SDEU.

Doporučení pro vnitrostátní soudy k řízením o předběžné otázce s praktickými informacemi je dostupný na webových stránkách Soudního dvora EU.