Budova Nejvyššího soudu
Znak

Nejvyšší soud se sídlem v Brně je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud a Nejvyšší správní soud.

Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu

Spisová (senátní) značka
/
ECLI
infoSoud

Informace o řízení

Spisová značka - Nejvyšší soud (Jiné soudy)
/

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu bude už jen elektronická a pro všechny zdarma

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu bude už jen elektronická a pro všechny zdarma Nejvyšší soud začne od ledna 2022 publikovat Sbírku soudních rozhodnutí a stanovisek, známou jako „zelená sbírka“, a spolu s ní i Výběr rozhodnutí ESLP pro justiční praxi, „modrou sbírku“, plně ve své režii a výhradně už jen v elektronické podobě. Odběratelé, respektive předplatitelé, tak zároveň ušetří ročně tisíce korun, protože zelená i modrá sbírka budou nově k dispozici zdarma. V dané souvislosti je třeba zmínit, že veškerá průběžně vydávaná sbírková rozhodnutí (myšleno zelenou sbírku) obsahuje už od roku 2002 také veřejná bezplatná databáze Rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu na těchto webových stránkách. Zájemce se ke sbírkovým rozhodnutím dostane vyplněním příslušného pole rozšířeného vyhledávacího formuláře. I přesto Nejvyšší soud považuje vydávání vybraných zásadních judikátů ve sbírkové podobě, tříděných do jednotlivých ucelených sešitů, za přehlednější a uživatelsky komfortnější. Ostatně mu vydávání Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek přímo ukládá zákon.
Úvodní oznámení předsedy Nejvyššího soudu

Aktuální dění

Za škodu způsobenou zaměstnancem při plnění jeho pracovních úkolů odpovídá výlučně zaměstnavatel

Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 26. 10. 2021, sp. zn. 25 Cdo 1029/2021, vyložil § 2914 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o. z.“), který hovoří o okolnostech, za kterých je škůdce, tedy například zaměstnavatel, povinen nahradit škodu, byť ji při své činnosti fakticky způsobil zmocněnec, zaměstnanec nebo jiný pracovník.

Předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy jednal s místopředsedou Státní rady Egypta Mohamedem Am Ismailem

Petr Angyalossy jednal v úterý 23. listopadu 2021 s Mohamedem Am Ismailem mimo jiné o etickém kodexu soudce, kárných řízeních se soudci a o činnosti soudů v době koronavirové pandemie. Seznámil místopředsedu Státní rady Egypta i s rozhodnutím velkého senátu trestního kolegia k problematice krádeží spáchaných recidivisty v čase pandemie, tedy mimořádné události ohrožující životy nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek.

Právní věty rozhodnutí, schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 10. listopadu 2021

Nejvyšší soud pravidelně zveřejňuje spolu s anotacemi na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma svými kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti publikuje čerstvě schválené právní věty také formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty rozhodnutí, která budou následně publikována jako zásadní judikáty ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, což odsouhlasilo jednání občanskoprávního a obchodního kolegia dne 10. listopadu 2021, jsou součástí této tiskové zprávy.

Nejvyšší soud uspořádal kulatý stůl k aktuálním otázkám soudcovské etiky

Dva tematické bloky – aktivity soudců na sociálních sítích a vedlejší činnosti soudců – měl ve středu 10. listopadu na programu kulatý stůl, který uspořádal Nejvyšší soud v Brně k aktuálním otázkám soudcovské etiky pro předsedy a místopředsedy nejvyšších soudů, vrchních a krajských soudů, zástupce Ministerstva spravedlnosti, představitele některých dalších justičních institucí, akademiky a další odborníky dlouhodobě se zabývající soudcovskou etikou.

Archiv aktualit

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu obsahuje sjednocující stanoviska Nejvyššího soudu a také vybranou judikaturu, o jejímž publikování rozhodují kolegia Nejvyššího soudu. Aktuálně vydává Nejvyšší soud tzv. zelenou sbírku, obsahující ročně 10 sešitů a sešit rejstříků, v nakladatelství Wolters Kluwer, které v letošním roce zpřístupnilo i zpoplatněnou elektronickou databázi. K odběru elektronické verze zelené sbírky se můžete registrovat zde. Rozhodnutí obsažená ve sbírce jsou upravována do jednotné struktury vymezující dosavadní průběh řízení, dovolací řízení, vyjádření, přípustnost a důvodnost dovolání. Samostatně vydává Nejvyšší soud i nadále výběr důležitých rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, tzv. modrou sbírku, která je nově k dispozici také v elektronické verzi. Sešit číslo 9/2021 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu bude v distribuci od 16. prosince 2021.

Obsah zelené sbírky 1–9/2021