Nejdůležitější právní předpisy uplatňované v občanském soudním řízení

Nařízení Rady ES 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech
    • Nařízení Rady ES 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti
    • Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, sdělení FMZV č. 209/1992 Sb.
    • Ústava České republiky, zák. č. 1/1993 Sb.
    • Listina základních práv a svobod, vyhlášená pod č. 2/1993 Sb.
    • zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
    • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
    • zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
    • zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
    • zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
    • zák. č. 94/1963 Sb., zákon o rodině
    • zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
    • zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
    • autorský zákon – zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
    • exekuční řád – zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
    • insolvenční zákon – zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
    • jednací řád -  Jednací řád Nejvyššího soudu a vyhl. Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
    • kancelářský a spisový řád -  Kancelářský a spisový řád Nejvyššího soudu a instrukce Ministerstva spravedlnosti č.j. 505/2001-Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy
    • notářský řád – zákon ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
    • zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním – zák. č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním
    • zák. č. 91/2012 Sb,. o mezinárodním právu soukromém
    • zákon o soudech a soudcích – zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
    • zákon o soudních poplatcích – zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích
    • Všechny uvedené zákony jsou dostupné na webových stránkách Portálu veřejné správy