Budova Nejvyššího soudu
Znak

Nejvyšší soud se sídlem v Brně je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud a Nejvyšší správní soud.

Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu

Spisová (senátní) značka
/
ECLI
infoSoud

Informace o řízení

Spisová značka - Nejvyšší soud (Jiné soudy)
/

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu bude už jen elektronická a pro všechny zdarma

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu bude už jen elektronická a pro všechny zdarma Nejvyšší soud začne od ledna 2022 publikovat Sbírku soudních rozhodnutí a stanovisek, známou jako „zelená sbírka“, a spolu s ní i Výběr rozhodnutí ESLP pro justiční praxi, „modrou sbírku“, plně ve své režii a výhradně už jen v elektronické podobě. Odběratelé, respektive předplatitelé, tak zároveň ušetří ročně tisíce korun, protože zelená i modrá sbírka budou nově k dispozici zdarma. V dané souvislosti je třeba zmínit, že veškerá průběžně vydávaná sbírková rozhodnutí (myšleno zelenou sbírku) obsahuje už od roku 2002 také veřejná bezplatná databáze Rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu na těchto webových stránkách. Zájemce se ke sbírkovým rozhodnutím dostane vyplněním příslušného pole rozšířeného vyhledávacího formuláře. I přesto Nejvyšší soud považuje vydávání vybraných zásadních judikátů ve sbírkové podobě, tříděných do jednotlivých ucelených sešitů, za přehlednější a uživatelsky komfortnější. Ostatně mu vydávání Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek přímo ukládá zákon.
Úvodní oznámení předsedy Nejvyššího soudu

Aktuální dění

Soudcovská unie ČR uděluje Cenu Jana Vyklického JUDr. Mojmíru Putnovi

Bývalý předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Mojmír Putna si již brzy slavnostně převezme Cenu Jana Vyklického. Ocenění, udělované za mimořádné počiny v justici, zřídilo profesní sdružení soudců teprve v roce 2018 jako vzpomínku na bývalého prezidenta unie Jana Vyklického.

Plaketa „Bene meritus“ za celoživotní přínos justici pro JUDr. Ivu Brožovou

Plaketou „Bene meritus" za celoživotní přínos justici ocenila v uplynulém týdnu ministryně spravedlnosti Marie Benešová bývalou předsedkyni Nejvyššího soudu JUDr. Ivu Brožovou. Mezi 13 vyznamenanými osobnostmi je i dlouholetý předseda senátu civilního kolegia Nejvyššího soudu, dnes předseda Krajského soudu v Praze, JUDr. Ljubomír Drápal.

Petr Angyalossy, předseda Nejvyššího soudu: „České soudy prozatím obstály ve výzvách, které jim přinesla pandemie onemocnění Covid-19. Tato mimořádná událost se prozatím neprojevila negativně na kvalitě a efektivitě české justice“.

„České soudnictví v období pandemie Covid-19“ – takto nazval svůj příspěvek, se kterým vystoupil v pátek 22. října 2021 na VIII. Sněmu České advokátní komory v Praze, předseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Angyalossy. Ph.D. Zaměřil se v něm především na právní otázky související s pandemií, které vyvstaly v civilním a trestním právu. Zmínil proto rozhodnutí velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 16. března 2021, sp. zn. 15 Tdo 110/2021, ve kterém Nejvyšší soud precizoval podmínku uplatňování přísnějšího postihu za krádeže spočívající v tom, že tento trestný čin byl spáchán za „jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí“.

Předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy vystoupil na shromáždění delegátů Soudcovské unie ČR, ve svém příspěvku rozvinul témata soudcovské etiky, úsilí o zřízení nejvyšší rady soudnictví a uzákonění institutu emeritního soudce

Petr Angyalossy jako vedoucí týmu 23 soudců, kteří v loňském roce vytvořili Etický kodex soudce ČR, opakovaně připomíná, že inspirací jemu a jeho kolegům byl už dříve zavedený etický kodex, který vypracovala Soudcovská unie ČR, přesněji etické zásady chování soudce schválené na 15. Shromáždění zástupců sekcí Soudcovské unie v roce 2005 v Brně. Znovu tedy poděkoval členům Soudcovské unie za jejich zásluhy o prosazování soudcovské etiky, za kvalitní zpracování jejich původních vlastních pravidel a ochotu i do budoucna napomáhat k šíření a dodržování etického chování také mezi soudci, kteří nejsou členy unie.

Archiv aktualit

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu obsahuje sjednocující stanoviska Nejvyššího soudu a také vybranou judikaturu, o jejímž publikování rozhodují kolegia Nejvyššího soudu. Aktuálně vydává Nejvyšší soud tzv. zelenou sbírku, obsahující ročně 10 sešitů a sešit rejstříků, v nakladatelství Wolters Kluwer, které v letošním roce zpřístupnilo i zpoplatněnou elektronickou databázi. K odběru elektronické verze zelené sbírky se můžete registrovat zde. Rozhodnutí obsažená ve sbírce jsou upravována do jednotné struktury vymezující dosavadní průběh řízení, dovolací řízení, vyjádření, přípustnost a důvodnost dovolání. Samostatně vydává Nejvyšší soud i nadále výběr důležitých rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, tzv. modrou sbírku, která je nově k dispozici také v elektronické verzi. Sešit číslo 8/2021 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu bude v distribuci od 23. listopadu 2021.

Obsah zelené sbírky 1–8/2021