Budova Nejvyššího soudu
Znak

Nejvyšší soud se sídlem v Brně je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud a Nejvyšší správní soud.

Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu

Spisová (senátní) značka
/
ECLI
infoSoud

Informace o řízení

Spisová značka - Nejvyšší soud (Jiné soudy)
/

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu bude už jen elektronická a pro všechny zdarma

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu bude už jen elektronická a pro všechny zdarma Nejvyšší soud začne od ledna 2022 publikovat Sbírku soudních rozhodnutí a stanovisek, známou jako „zelená sbírka“, a spolu s ní i Výběr rozhodnutí ESLP pro justiční praxi, „modrou sbírku“, plně ve své režii a výhradně už jen v elektronické podobě. Odběratelé, respektive předplatitelé, tak zároveň ušetří ročně tisíce korun, protože zelená i modrá sbírka budou nově k dispozici zdarma. V dané souvislosti je třeba zmínit, že veškerá průběžně vydávaná sbírková rozhodnutí (myšleno zelenou sbírku) obsahuje už od roku 2002 také veřejná bezplatná databáze Rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu na těchto webových stránkách. Zájemce se ke sbírkovým rozhodnutím dostane vyplněním příslušného pole rozšířeného vyhledávacího formuláře. I přesto Nejvyšší soud považuje vydávání vybraných zásadních judikátů ve sbírkové podobě, tříděných do jednotlivých ucelených sešitů, za přehlednější a uživatelsky komfortnější. Ostatně mu vydávání Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek přímo ukládá zákon.
Úvodní oznámení předsedy Nejvyššího soudu

Aktuální dění

Petr Angyalossy na návštěvě nejvyšších soudů Německa a Francie

Vrchní zemský soud v Hammu, Ústavní soud Německa v Karlsruhe, ve stejném městě také Spolkový soudní dvůr a nakonec Kasační soud Francie v Paříži – takový je výčet významných institucí, které při své pracovní cestě ve dnech 30. 11. až 7. 12. 2021 navštívil předseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D.

Novela trestního řádu dává Nejvyššímu soudu možnost rychleji projednat stížnosti pro porušení zákona, protože umožňuje senátům trestního kolegia i v případech, kdy to doposud nebylo možné, rozhodnout v neveřejných zasedáních a vydat rozsudek

Dnem 8. prosince 2021 nabývá účinnosti část zákona č. 418/2021 Sb., umožňující díky dílčí novele trestního řádu Nejvyššímu soudu rychleji a efektivněji rozhodovat o stížnostech pro porušení zákona podaných ministryní anebo ministrem spravedlnosti. Už v první den účinnosti nové zákonné úpravy senáty trestního kolegia Nejvyššího soudu nařídily v novém režimu, tj. v neveřejném zasedání, projednat hned tři ministerské stížnosti pro porušení zákona, další obdobná neveřejná zasedání budou následovat v příštích dnech.

Za škodu způsobenou zaměstnancem při plnění jeho pracovních úkolů odpovídá výlučně zaměstnavatel

Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 26. 10. 2021, sp. zn. 25 Cdo 1029/2021, vyložil § 2914 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o. z.“), který hovoří o okolnostech, za kterých je škůdce, tedy například zaměstnavatel, povinen nahradit škodu, byť ji při své činnosti fakticky způsobil zmocněnec, zaměstnanec nebo jiný pracovník.

Předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy jednal s místopředsedou Státní rady Egypta Mohamedem Am Ismailem

Petr Angyalossy jednal v úterý 23. listopadu 2021 s Mohamedem Am Ismailem mimo jiné o etickém kodexu soudce, kárných řízeních se soudci a o činnosti soudů v době koronavirové pandemie. Seznámil místopředsedu Státní rady Egypta i s rozhodnutím velkého senátu trestního kolegia k problematice krádeží spáchaných recidivisty v čase pandemie, tedy mimořádné události ohrožující životy nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek.

Archiv aktualit

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu obsahuje sjednocující stanoviska Nejvyššího soudu a také vybranou judikaturu, o jejímž publikování rozhodují kolegia Nejvyššího soudu. Aktuálně vydává Nejvyšší soud tzv. zelenou sbírku, obsahující ročně 10 sešitů a sešit rejstříků, v nakladatelství Wolters Kluwer, které v letošním roce zpřístupnilo i zpoplatněnou elektronickou databázi. K odběru elektronické verze zelené sbírky se můžete registrovat zde. Rozhodnutí obsažená ve sbírce jsou upravována do jednotné struktury vymezující dosavadní průběh řízení, dovolací řízení, vyjádření, přípustnost a důvodnost dovolání. Samostatně vydává Nejvyšší soud i nadále výběr důležitých rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, tzv. modrou sbírku, která je nově k dispozici také v elektronické verzi. Sešit číslo 9/2021 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu bude v distribuci od 16. prosince 2021.

Obsah zelené sbírky 1–9/2021