Budova Nejvyššího soudu
Znak

Nejvyšší soud se sídlem v Brně je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud a Nejvyšší správní soud.

Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu

Spisová (senátní) značka
/
ECLI
infoSoud

Informace o řízení

Spisová značka - Nejvyšší soud (Jiné soudy)
/

Ročenka Nejvyššího soudu 2020

Každým rokem se Nejvyšší soud snaží na přelomu zimy a jara co nejrychleji vydat Ročenku rekapitulující jeho činnost v roce minulém. Zatímco podklady pro tištěnou verzi byly v předposledním březnovém týdnu předány tiskárně, elektronická verze Ročenky Nejvyššího soudu 2020 je už hotova, včetně anglického překladu. Proto jsme ji umístili již nyní na webové stránky. Vedle základních informací o rozhodovací a judikatorní činnosti trestního kolegia a občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, různých statistik doplněných grafy, obsahuje Ročenka například také seznamy soudců i soudců–stážistů a rekapituluje práci jednotlivých úseků a oddělení ze správy soudu. Přejeme všem příjemné a poučné čtení.
Ročenka Nejvyššího soudu 2020

Aktuální dění

Nejvyšší soud začíná rozhodovat o stížnostech pro porušení zákona podávaných ministryní Marií Benešovou v souvislosti s tresty za krádeže v době koronavirové pandemie

Ve středu 16. června ve veřejném zasedání rozhodly senáty Nejvyššího soudu o dvou stížnostech pro porušení zákona, podaných ministryní spravedlnosti, v obou případech přitom konstatovaly, že v předchozích řízeních došlo k porušení zákona v neprospěch obviněných. Nalézacím soudům pak senáty Nejvyššího soudu přikázaly, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednaly a rozhodly.

Předsedové nejvyšších soudů České republiky a Slovenska, Petr Angyalossy a Ján Šikuta, se dnes v Brně dohodli na pokračující co nejužší spolupráci

Předseda Nejvyššího soudu Slovenské republiky JUDr. Ján Šikuta, PhD., zavítal dnes, ve středu 16. června, na pracovní návštěvu Nejvyššího soudu v Brně, aby tak oplatil předsedovi Nejvyššího soudu JUDr. Petru Angyalossymu, Ph.D., loňskou návštěvu v Bratislavě. Pro předsedu Nejvyššího soudu Petra Angyalossyho to byla v roli hostitele první takto významná návštěva od jmenování do funkce dne 20. května loňského roku. V důsledku koronavirové pandemie bylo totiž nutné v uplynulých více než dvanácti měsících všechny plánované akce tohoto druhu odsouvat na později.

Právní věty rozhodnutí, schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 9. června 2021

Nejvyšší soud pravidelně zveřejňuje spolu s anotacemi na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma svými kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti publikuje čerstvě schválené právní věty také formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty rozhodnutí, která budou následně publikována jako zásadní judikáty ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, což odsouhlasilo jednání občanskoprávního a obchodního kolegia dne 9. června 2021, jsou součástí této tiskové zprávy.

Předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy udělil třinácti soudcům, působícím u českých soudů, výtku za nesplnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Nejvyšší soud je pověřen přijímáním a evidencí oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích soudců České republiky a dále uchováváním a dohlížením nad úplností údajů v těchto oznámeních. Z 2 998 soudců ve výkonu funkce, zapsaných k 1. lednu 2020 Ministerstvem spravedlnosti do Centrálního registru oznámení, se zákonná povinnost podat průběžné oznámení za rok 2019 vztahovala na 2 997 soudců (jeden soudce zemřel před uplynutím lhůty pro podání). Průběžné oznámení za rok 2019 nakonec podalo 2 996 soudců, 26 soudců přitom podalo oznámení po zákonem stanovené lhůtě.

Archiv aktualit

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu obsahuje sjednocující stanoviska Nejvyššího soudu a také vybranou judikaturu, o jejímž publikování rozhodují kolegia Nejvyššího soudu. Aktuálně vydává Nejvyšší soud tzv. zelenou sbírku, obsahující ročně 10 sešitů a sešit rejstříků, v nakladatelství Wolters Kluwer, které v letošním roce zpřístupnilo i zpoplatněnou elektronickou databázi. K odběru elektronické verze zelené sbírky se můžete registrovat zde. Rozhodnutí obsažená ve sbírce jsou upravována do jednotné struktury vymezující dosavadní průběh řízení, dovolací řízení, vyjádření, přípustnost a důvodnost dovolání. Samostatně vydává Nejvyšší soud i nadále výběr důležitých rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, tzv. modrou sbírku, která je nově k dispozici také v elektronické verzi. Sešit číslo 3/2021 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu bude v distribuci od 21. května 2021.

Obsah zelené sbírky 1–3/2021