Za škodu způsobenou zaměstnancem při plnění jeho pracovních úkolů odpovídá výlučně zaměstnavatel

Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 26. 10. 2021, sp. zn. 25 Cdo 1029/2021, vyložil § 2914 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o. z.“), který hovoří o okolnostech, za kterých je škůdce, tedy například zaměstnavatel, povinen nahradit škodu, byť ji při své činnosti fakticky způsobil zmocněnec, zaměstnanec nebo jiný pracovník. 

Předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy jednal s místopředsedou Státní rady Egypta Mohamedem Am Ismailem

Petr Angyalossy jednal v úterý 23. listopadu 2021 s Mohamedem Am Ismailem mimo jiné o etickém kodexu soudce, kárných řízeních se soudci a o činnosti soudů v době koronavirové pandemie. Seznámil místopředsedu Státní rady Egypta i s rozhodnutím velkého senátu trestního kolegia k problematice krádeží spáchaných recidivisty v čase pandemie, tedy mimořádné události ohrožující životy nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek. 

Právní věty rozhodnutí, schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 10. listopadu 2021

Nejvyšší soud pravidelně zveřejňuje spolu s anotacemi na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma svými kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti publikuje čerstvě schválené právní věty také formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty rozhodnutí, která budou následně publikována jako zásadní judikáty ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, což odsouhlasilo jednání občanskoprávního a obchodního kolegia dne 10. listopadu 2021, jsou součástí této tiskové zprávy. 

Nejvyšší soud uspořádal kulatý stůl k aktuálním otázkám soudcovské etiky

Dva tematické bloky – aktivity soudců na sociálních sítích a vedlejší činnosti soudců – měl ve středu 10. listopadu na programu kulatý stůl, který uspořádal Nejvyšší soud v Brně k aktuálním otázkám soudcovské etiky pro předsedy a místopředsedy nejvyšších soudů, vrchních a krajských soudů, zástupce Ministerstva spravedlnosti, představitele některých dalších justičních institucí, akademiky a další odborníky dlouhodobě se zabývající soudcovskou etikou. 

Právní věty rozhodnutí schválené na zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu 3. listopadu 2021

Nejvyšší soud již více než pět let zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty, popř. stanoviska, aktuálně schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje co nejrychleji právě formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty schválené na zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 3. listopadu 2021 jsou součástí této tiskové zprávy. 

Soudcovská unie ČR uděluje Cenu Jana Vyklického JUDr. Mojmíru Putnovi

Bývalý předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Mojmír Putna si již brzy slavnostně převezme Cenu Jana Vyklického. Ocenění, udělované za mimořádné počiny v justici, zřídilo profesní sdružení soudců teprve v roce 2018 jako vzpomínku na bývalého prezidenta unie Jana Vyklického. 

Plaketa „Bene meritus“ za celoživotní přínos justici pro JUDr. Ivu Brožovou

Plaketou „Bene meritus" za celoživotní přínos justici ocenila v uplynulém týdnu ministryně spravedlnosti Marie Benešová bývalou předsedkyni Nejvyššího soudu JUDr. Ivu Brožovou. Mezi 13 vyznamenanými osobnostmi je i dlouholetý předseda senátu civilního kolegia Nejvyššího soudu, dnes předseda Krajského soudu v Praze, JUDr. Ljubomír Drápal. 

Petr Angyalossy, předseda Nejvyššího soudu: „České soudy prozatím obstály ve výzvách, které jim přinesla pandemie onemocnění Covid-19. Tato mimořádná událost se prozatím neprojevila negativně na kvalitě a efektivitě české justice“.

„České soudnictví v období pandemie Covid-19“ – takto nazval svůj příspěvek, se kterým vystoupil v pátek 22. října 2021 na VIII. Sněmu České advokátní komory v Praze, předseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Angyalossy. Ph.D. Zaměřil se v něm především na právní otázky související s pandemií, které vyvstaly v civilním a trestním právu. Zmínil proto rozhodnutí velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 16. března 2021, sp. zn. 15 Tdo 110/2021, ve kterém Nejvyšší soud precizoval podmínku uplatňování přísnějšího postihu za krádeže spočívající v tom, že tento trestný čin byl spáchán za „jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí“. 

Předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy vystoupil na shromáždění delegátů Soudcovské unie ČR, ve svém příspěvku rozvinul témata soudcovské etiky, úsilí o zřízení nejvyšší rady soudnictví a uzákonění institutu emeritního soudce

Petr Angyalossy jako vedoucí týmu 23 soudců, kteří v loňském roce vytvořili Etický kodex soudce ČR, opakovaně připomíná, že inspirací jemu a jeho kolegům byl už dříve zavedený etický kodex, který vypracovala Soudcovská unie ČR, přesněji etické zásady chování soudce schválené na 15. Shromáždění zástupců sekcí Soudcovské unie v roce 2005 v Brně. Znovu tedy poděkoval členům Soudcovské unie za jejich zásluhy o prosazování soudcovské etiky, za kvalitní zpracování jejich původních vlastních pravidel a ochotu i do budoucna napomáhat k šíření a dodržování etického chování také mezi soudci, kteří nejsou členy unie. 

Setkání trestních soudců Nejvyššího soudu a Nejvyššího soudu Slovenské republiky v Trenčianských Teplicích

Trenčianské Teplice hostí ve dnech 19. až 21. října tradiční setkání trestních soudců Nejvyššího soudu České republiky a Nejvyššího soudu Slovenska. Odborný program se opírá o dvě vybraná ústřední témata: Specifika dovolacího řízení v České republice a na Slovensku; Specializovaný trestní soud Slovenské republiky a okresní soudy v krajských městech. Jednání se účastní předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy a místopředsedkyně Nejvyššího soudu Slovenska Andrea Moravčíková.